Programi društva

Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti

Namen in cilji

Cilj programa je zagotoviti invalidom vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju in nuditi podporo pri vzpostavljanju lastnih moči za soočanje z invalidnostjo in težavami ter problemi, ki se ob tem pojavljajo.

Namen programa je preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti po amputaciji.

Program je z vidika uporabnika nujno potreben, saj ko obiščemo invalida, dobi občutek, da ni izključen in pozabljen od družbe. Pomembno je tudi za njihove svojce, kar pripomore k hitrejšemu socialnemu vključevanju. Ko jim svetujemo kam se lahko obrnejo za pomoč – izvajamo neko vrsto družinske terapije. Smo edini v Sloveniji, ki izvajamo tak posebni socialni program v obliki obiskov amputiranih invalidov in organizirana srečanja za včlanjene in nevčlanjene invalide. Posebni socialni program  izvajamo za amputirance iz celotne države

Vsebina in aktivnosti sklopa ali podprograma

V ta sklop posebnih socialnih programov društva uvrščamo obiske težkih in socialno ogroženih invalidov, s katerimi bodo predstavniki društva opravili  pogovor, jih obvestili o društvenih aktivnostih. Poverjeniki bodo pridobili informacije o socialno zdravstvenem stanju invalida in po potrebi za njih opravili različne usluge, ki jih sami ne morejo. Pri tej aktivnosti so izrednega pomena tudi prostovoljci na terenu, saj bodo na  srečanju dodobra spoznali potrebe obiskanega ter mu priskočili na pomoč.

Za neodvisno življenje invalidov, še zlasti težjih in nepokretnih, je izrednega pomena socialna vključenost, za kar bomo poskrbeli s prilagojenim in dostopnim organiziranjem srečanja invalidov na katerih  bomo pripravili pester kulturni program s pogostitvijo Društvo bo  tudi organiziralo   prevoz prilagojen invalidom. Na teh srečanjih si bodo izmenjali svoje izkušnje z invalidnostjo, premagovanju vsakodnevnih težav, srečevali se bodo tudi z neinvalidi, kar je z vidika vključevanja v življenjsko okolje izrednega pomena, saj je večina težkih invalidov vezano na sovje domače okolje (svoj dom). Ravno tako bomo na srečanjih vsaj malo razbremenili tudi družinske člane.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira FIHO. 

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč FIHO.

Programe in delovanje Društva amputirancev Slovenije financira MONM

Stališča Društva amputirancev Slovenije ne izražajo stališč MONM.